Nabór***Informacja***W związku z oświadczeniem Urzędu Miasta z dnia 24 lipca 2018 r.: "Część pomieszczeń Bursy zostanie przekształcona w pracownie Zespołu Szkół Łączności. Spowodowane jest to wprowadzoną przez Rząd reformą edukacji, w wyniku której w przyszłym roku szkolnym pojawi się podwójny rocznik młodzieży"
wyjaśniam:
decyzja o likwidacji części miejsc dla uczniów mieszkających w Bursie z powodu przekształcenia ich na pracownie dla Zespołu Szkół Łączności zapadła przed reformą oświatową, czego dowodem jest załącznik do Uchwały Nr 294/129/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników uzgodnień z organami prowadzącymi uczestniczącymi w konkursie na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy".
Załącznik
Zważywszy że wydanie uchwały poprzedzone było długim procesem uzgodnień - decyzja o przekształceniu miejsc mieszkalnych dla młodzieży na pracownie szkolne podjęta została daleko przed reformą oświaty.
Do uzgodnień nie włączono społeczności Bursy Gdańskiej, pomimo że projekt dotyczy sieci szkół zawodowych uwzględniających potrzeby regionalnego rynku pracy, a więc uczniów całego województwa, także tych, którzy przybywają do Gdańska, aby się uczyć.
Od momentu wydania uchwały podjęłam udokumentowane działania, adresowane do władz Miasta o wskazanie innej lokalizacji lub podjęcie zgodnego z prawem oświatowym przekształcenia placówki. Moje wnioski w tej sprawie zignorowano.
Absurd w oświadczeniu Urzędu Miasta polega na tym,. że wobec naboru podwójnego rocznika młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 likwiduje się 100 miejsc dla uczniów spoza Gdańska, pozbawiając ich szans na edukację w wybranych zawodach.Z poważaniem
Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********


***KOMUNIKAT***

Szanowni Państwo!W odpowiedzi na Państwa wniosek o zorganizowanie spotkania z władzami Miasta i Dyrektorem Bursy uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja b.r. spotkałam się z Dyrektorem Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska, omawiając całość spraw związanych z decyzją o zmianie lokalizacji Bursy funkcjonującej w budynku przy ul. Podwale Staromiejskie 51 /52.
Jednocześnie zostałam upoważniona do przekazania informacji, iż spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta z rodzicami zostanie zorganizowane po wyjaśnieniu i doprecyzowaniu wszystkich kwestii związanych z nowym miejscem zakwaterowania mieszkańców budynku przy ul. Podwale Staromiejskie 51 /52 w możliwie najbliższym terminie, tak abyście Państwo uzyskali wszystkie konieczne informacje i odpowiedzi na pytania.Z poważaniem
Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********

Pismo dot. projektu: "Gdańsk miastem zawodowców - rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku"


**********


UWAGA!

KOMUNIKAT W SPRAWIE BURSY GDAŃSKIEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ

Szanowni Państwo!W związku z pismem Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miasta Gdańska z dn. 30 kwietnia 2018 r. (data wpływu 8.05.2018 r.) zawiadamiającym o decyzji udostępnienia od 1 września 2018 r. pomieszczeń Bursy Gdańskiej w budynku na ul. Podwale Staromiejskie 51/52 na potrzeby przeprowadzenia prac remontowo – budowlanych, wynikających z projektu „Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych” i zmieniających przeznaczenie tych pomieszczeń – uprzejmie informuję, że organ prowadzący Bursę, tj. Miasto Gdańsk - zabezpieczył w Gdańsku: ok. 60 miejsc w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym na ul. Kartuskiej 245b oraz ok. 50 miejsc w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na ul. Smoleńskiej 6/8. Będą to nowe miejsca zakwaterowania młodzieży od 1 września 2018.
Nie zmieniają się: lokalizacja Bursy Gdańskiej i liczba miejsc w budynkach na ul. Piramowicza 1/ 2 i Wyzwolenia 49.Z poważaniem
Jolanta Banach - Dyrektor Bursy Gdańskiej**********DOKUMENTY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI:

Statut Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej 2
Regulamin Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej 2
Program wychowawczo - profilaktyczny Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej 2


NABÓR DO BURSY GDAŃSKIEJ

Harmonogram rekrutacji do Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej na rok szkolny 2018/2019

1. Wychowankowie mieszkający w Bursie Gdańskiej składają deklarację o kontynuacji pobytu w terminie do 24.04.2018 r., tj. nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
2. Wychowankowie ubiegający się o zamieszkanie w Bursie Gdańskiej po raz pierwszy, składają wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w terminie od 07.05.2018 r. do 11.07.2018 r., do godz.14.00.
3. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędą się w dniach 12-13.07.2018 roku.
4. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 17.07.2018 r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Bursy Gdańskiej, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkach bursy: przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 – II piętro, przy ul. Piramowicza 1/2 – I piętro, ul. Wyzwolenia 49 - parter. Do dnia 24 sierpnia obowiązuje Państwa potwierdzenie /telefonicznie lub mailowo - Tel. 58 301 36 64, 58 305 88 11, e-mail: sekretariat@bursa.gda.pl/ decyzji o zamieszkaniu dziecka w Bursie Gdańskiej.
5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do bursy.
6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.
7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
8. Dyrektor Bursy Gdańskiej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Bursy służy skarga do sądu administracyjnego.

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Bursy Gdańskiej przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w godzinach 9:00-14:00 (poniedziałek-piątek)


Gdańsk 2018-04-05


WYMAGANE DOKUMENTY:

- wniosek o przyjęcie do Bursy Gdańskiej
Uchwała Nr 983 Rady Miasta Gdańska z dnia 2017-03-30 w sprawie wprowadzenia kryteriów rekrutacji
- umowa przyjęcia ucznia do Bursy Gdańskiej (nabór na rok szkolny 2018/2019) - PROSIMY SKŁADAĆ WE WRZEŚNIU
- oświadczenie rodziców lub opiekunów o dochodach rodziny (załącznik nr 1)

DRUKI DO POBRANIA:Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek o przyjęcie do Bursy Gdańskiej 3
Oświadczenie rodziców lub opiekunów o dochodach rodziny (załącznik nr 1) 4
Umowa przyjęcia ucznia do Bursy Gdańskiej - PROSIMY SKŁADAĆ WE WRZEŚNIU 4
DEKLARACJA dotycząca kontynuowania pobytu w Bursie Gdańskiej w roku szkolnym 2018/2019
(dla wychowanków MIESZKAJĄCYCH OBECNIE w Bursie Gdańskiej)
4


OPŁATY:

1) Zakwaterowanie wynosi 100 zł

Zarządzenie Nr 1830/18 Prezydenta Miasta Gdańska - z dnia 30.10.2018 r. w sprawie wysokości i zasad odpłatności za zakwaterowanie w Bursie Gdańskiej

2) Koszt wyżywienia dziennego to 18 zł, w tym:
- śniadanie - 6zł
- obiad - 7zł
- kolacja - 5zł

Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na poszczególne numery kont (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka):

OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE: 07 1240 1268 1111 0010 3857 6972 Bank Pekao SA
OPŁATA ZA ŻYWIENIE: 09 1240 1268 1111 0010 3857 7227 Bank Pekao SA


INFORMACJA O WARUNKACH UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE ULG
I DOPŁAT

Prawo do obniżonej miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w Bursie Gdańskiej reguluje Zarządzenie Nr 1069/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 14 lipca 2016 r. /widnieje w zakładce opłaty/

Zasady i tryb ubiegania się o zwolnienie z części lub z całości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie reguluje Zarządzenie 36 /2017 Dyrektora Bursy Gdańskiej z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie 36-2017 w sprawie zasad udzielania zwolnień wychowanków z opłat za pobyt w Bursie Gdańskiej

Prawo do dofinansowania posiłków z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.

Pomoc przysługuje młodzieży z rodzin, których dochód nie przekracza 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Kryterium dochodowe wynosi, w przypadku:
- osoby w rodzinie – 771 zł. przypadającą na każdego członka rodziny,
- osoby samotnej – 951 zł .

Za rodzinę uznaje się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

O tę formę pomocy należy ubiegać się w ośrodku pomocy społecznej w miejscu stałego zamieszkania. Wówczas Bursa wystawia fakturę obciążającą ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania wychowanka.